Privacybeleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Synerplay van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Synerplay is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Synerplay de doeleinden en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Synerplay verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Synerplay is gevestigd in Doetinchem aan Katjesbos 38. Synerplay is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54214254.

Waarom verwerkt Synerplay je persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als klant of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van je. Synerplay verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Synerplay verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Synerplay:

 • om contact met je te kunnen opnemen;

 • om je informatie te sturen;

 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Verder gebruiken wij je persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van klanten en overige betrokkenen bij Synerplay te vergroten. Hierbij trachten wij rekening te houden met je voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie van Synerplay, kan je een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar privacy@synerplay.nl.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Synerplay alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Synerplay hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Synerplay waarbij Synerplay erop let dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

  • het maken van studies, modellen en statistieken;

  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Synerplay, bijvoorbeeld bij geschillen;

  • het beheer van klantgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klanten;

  • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij Synerplay door het bezoek aan onze website je (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Synerplay daarbij gebruikt, is dat je IP-adres wordt gekoppeld aan je handelingen en op basis daarvan worden je voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf je expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Website en Cookies

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Synerplay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft Synerplay een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Synerplay. Synerplay kan je (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Synerplay. Synerplay ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, ook als uitwisseling buiten de EU plaatsvindt.

 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Synerplay. Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van je expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Synerplay of wanneer Synerplay hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

 3. Geen commercieel gebruik. Synerplay zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met je voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van je persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Synerplay kan je bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of software ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Synerplay bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Je privacyrechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen en daarnaast kan je vragen om overdracht van je gegevens. Ten slotte kan je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Indien de verwerking van je gegevens berust op toestemming, dan kan je deze te allen tijde intrekken. Je kunt je schriftelijke verzoeken m.b.t. privacy gerelateerde zaken mailen naar privacy@synerplay.nl.

Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

 

Vragen

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Laatste update: 8 maart 2021