Privacybeleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Synerplay van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Synerplay is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Synerplay de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Synerplay verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Synerplay is gevestigd in
Doetinchem aan het Hof van Rome 28. Synerplay is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54214254.

Waarom verwerkt Synerplay uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als klant of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. Synerplay verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Synerplay verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Synerplay:

 • om contact met u te kunnen opnemen;

 • om u informatie te sturen;

 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van klanten en overige betrokkenen bij Synerplay te vergroten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Synerplay, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar privacy@synerplay.nl.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Synerplay alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Synerplay hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Synerplay waarbij Synerplay erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

  • het maken van studies, modellen en statistieken;

  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Synerplay, bijvoorbeeld bij geschillen;

  • het beheer van klantgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klanten;

  • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij Synerplay door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Synerplay daarbij gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Website en Cookies

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Synerplay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft Synerplay een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Synerplay. Synerplay kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Synerplay. Synerplay ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, ook als uitwisseling buiten de EU plaatsvindt.

 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Synerplay. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Synerplay of wanneer Synerplay hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

 3. Geen commercieel gebruik. Synerplay zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Synerplay kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of software ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Synerplay bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken mailen naar privacy@synerplay.nl.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.

 

Laatste update: 31 januari 2019